Portal za dobavljače

Eagle Hills je podelio dobavljače u tri široke kategorije: opšte dobavljače, izvođače i konsultante za preliminarnu kvalifikaciju i registraciju. Pozivanjem na dole navedeno uputstvo, molimo Vas da odaberete odgovarajući tip dobavljača prilikom registracije za Eagle Hills.

Molimo Vas da pratite korake date u korisničkom uputstvu da biste popunili registraciju za Eagle Hills.

Uputstvo

  • Kriterijumi preliminarne kvalifikacije za opšteg dobavljača

*  Svi kandidati koji su zainteresovani da obave proces preliminarne kvalifikacije i registracije za Eagle Hills za opšte usluge i operacije, kancelarijsku opremu i sve indirektno povezane kategorije, uključujući marketing, ljudske resurse, putovanja, makete, administraciju, IT, FM.... globalno, trebalo bi da odaberu opšti tip dobavljača u okviru sistema prilikom odabira tipa dobavljača sa padajuće liste.

  • Kriterijumi preliminarne kvalifikacije za konsultanta

* Svi kandidati koji su zainteresovani da obave proces preliminarne kvalifikacije i registracije za Eagle Hills kao lokalni i međunarodni projektanti, konsultanti za dizajn, konsultanti za troškove, menadžeri za projekte i ostale povezane konsultantske usluge u vezi sa svim vrstama projekata i razreda imovine za svaki projekat globalno, trebalo bi da odaberu konsultanta kao tip dobavljača u okviru sistema prilikom odabira tipa dobavljača sa padajuće liste.

  • Kriterijumi preliminarne kvalifikacije za izvođača

*  Svi kandidati koji su zainteresovani da obave proces preliminarne kvalifikacije i registracije za Eagle Hills kao lokalni i međunarodni izvođači u vezi sa svim vrstama projekata i razreda imovine za svaki projekat globalno, trebalo bi da odaberu izvođača kao tip dobavljača u okviru sistema prilikom odabira tipa dobavljača sa padajuće liste.

  • Dodavanje dobavljača na Eagle Hills listu preliminarno kvalifikovanih dobavljača ne garantuje dobavljaču da će mu biti poslat poziv da učestvuje u tenderu, niti da tehnički aspekti ponude, koju je dostavio dobavljač automatski ispunjavaju naše tehničke kriterijume za određeni projekat.
  • Listu preliminarno kvalifikovanih dobavljača Eagle Hills koristiće samo kao vodič, dok će pozive na učešće u tenderu slati samo po sopstvenom nahođenju.
  • Ukoliko ne dostavite tražene informacije ili ukoliko ne priložite/date neke od određenih pomoćnih informacija, to bi moglo negativno da utiče na procenu vaše prijave ili bi vaša prijava mogla u potpunosti da bude diskvalifikovana.
  • Preliminarna kvalifikacija biće obavljena zasebno za svaku geografsku oblast/državu kao što je navedeno na portalu za registraciju dobavljača.

Registracija dobavljača

  • Da biste otpočeli proces preliminarne kvalifikacije i registracije, molimo kliknite na dole navedeni URL. Tako ćete otići na stranicu na portalu za registraciju dobavljača gde ćete morati da date informacije kako bi Eagle Hills mogao da vas proceni.

Kliknite ovde:  Registracija dobavljača


Korisničko uputstvo za registraciju dobavljača Molimo pratite dato Korisničko uputstvo za registraciju dobavljača. U njemu su navedeni svi koraci propraćeni ilustracijama koje dobavljač treba da obavi kako bi popunio registraciju za Eagle Hills.
Preuzeti ovde.

Opšte informacije
Molimo da nam se za opšte informacije u vezi sa preliminarnom kvalifikacijom i registracijom obratite na sledeći imejl.
prq@eaglehills.com
Podaci za kontakt: 800-EHAD ili +971 24 979 999 (međunarodni)